Last modifiedNameSummary
Monday, 7 September 2015, 10:54 AMGEH2204 ความเป็นพลเมือง
Tuesday, 5 April 2016, 05:25 PMหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
Tuesday, 5 April 2016, 05:27 PMการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Thursday, 7 April 2016, 10:48 AMเอกสารประกอบการสอนวิชาความเป็นพลเมือง
Thursday, 5 January 2017, 11:15 AMมคอ.3การรายงานข่าวการเมือง
Wednesday, 19 August 2015, 03:26 PMสันติสุขที่ไม่สิ้นสุด
Wednesday, 19 August 2015, 03:27 PMวันคริสต์มาส…วันที่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ามาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกนี้
Wednesday, 19 August 2015, 03:29 PMความรักคืออะไรและท่านรู้จักความรักแท้หรือไม่?
Wednesday, 19 August 2015, 08:35 PMบทเพลงพระเจ้า...บทเพลงแห่งชีวิตและพระคุณ
Wednesday, 19 August 2015, 08:38 PMวันอีสเตอร์วันฟื้นคืนพระชนม์
Wednesday, 19 August 2015, 08:40 PMเราจะอยู่ได้อย่างไรในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ?
Wednesday, 19 August 2015, 08:43 PMความรักที่หายไปทำให้ความดีหายไป
Wednesday, 19 August 2015, 08:45 PMความหมายวันคริสต์มาสที่แท้จริง
Wednesday, 19 August 2015, 03:43 PMแม่ทาป่าสร้างชีวิตสร้างชุมชนให้ยั่งยืน
Thursday, 7 April 2016, 10:51 AMเอกสารประกอบการสอนวิชาความเป็นพลเมือง
Thursday, 15 September 2016, 02:40 PMมคอ 3 วิชาชุมชนกับวารสารศาสตร์พลเมือง
Thursday, 15 September 2016, 02:36 PMมคอ 3 วิชาท้องถิ่นกับวารสารศาสตร์พลเมือง
Thursday, 15 September 2016, 02:39 PMมคอ 3 วิชาสัมมนาวารสารสนเทศ
Thursday, 5 January 2017, 11:45 AMมคอ.3 การรายงานข่าวการเมือง
Thursday, 5 January 2017, 11:48 AMมคอ.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Thursday, 5 January 2017, 11:50 AMมคอ.3 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
Friday, 25 May 2018, 01:04 PMการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
Friday, 25 May 2018, 01:12 PMการรายงานข่าวการเมือง
Friday, 25 May 2018, 01:10 PMการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Wednesday, 25 December 2019, 12:39 PMมคอ.3ชุมชนกับวารสารศาสตร์พลเมือง
Friday, 9 February 2018, 11:53 AMGoogle Scholar
Monday, 3 September 2018, 01:07 PMการสื่อสารกับลังคมบทที่3
Friday, 14 December 2018, 11:36 AMสื่อการสอนวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Friday, 14 December 2018, 11:38 AMสื่อการสอนวิชาการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
Friday, 3 July 2020, 10:40 AMมคอ.3วิชาหลักวารสารศาสตร์
Friday, 3 July 2020, 10:42 AMมคอ.3วิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Friday, 3 July 2020, 10:47 AMมคอ.3วิชาหลักวารสารศาสตร์
Friday, 3 July 2020, 10:52 AMมคอ.3วิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Monday, 31 August 2020, 12:08 PMสื่อการเรียนการสอน วิชาหลักวารสารศาสตร์
Monday, 31 August 2020, 12:08 PMสื่อการเรียนการสอน วิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
Monday, 31 August 2020, 12:21 PMสื่อการเรียนการสอน วิชาการสื่อสารกับสังคม
Tuesday, 8 December 2020, 11:41 AMมคอ.3 วิชา ชุมชนกับวารสารศาสตร์พลเมือง
Tuesday, 8 December 2020, 11:42 AMมคอ.3 วิชาสื่อกับประชาคมอาเซียน
Tuesday, 8 December 2020, 11:43 AMมคอ-3-MCD-2103-รายวิชา-การสื่อสารสังคม 1-63 online