Skip available courses

Available courses

ความหมาย ประเภท และปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐศาสตร์บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพบัญชี โดยเน้นการเรียนรู้จากคำศัพท์และสำนวนประโยคต่างๆที่ใช้ในงานบัญชี

การอภิปรายเก่ียวกัประเด็นต่างๆทางเศรษฐศาสตร์ในธุรกิจการเงินการธนาคาร พร้อมทั้งสรุปผลออกมาเป็นรายงานผลการสัมมนา

การประยุกต์ความรู้ทางสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์และความสัมพันธ์ของตัวแปร
ศึกษาแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัวปัญหาในการวิเคราะห์สมการถดถอย เมื่อภาวะจริงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร ปัญหาอัตสหสัมพันธ์ ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ แบบจำลองระบบสมการไซมัลเทเนียส

ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารและประกอบอาชีพทางธุรกิจ เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การติดต่อทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การเดินทาง และการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

พัฒนา และมุ่งเน้นการบูรณาการ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์แต่ละสาขาวิชาที่ศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริง

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการเก็บรวบรวมและการนำเสนอ ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย  อนุกรมเวลา  เลขดัชนี  การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

การฝึกทักษะการพูด การอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใหขอมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการ
อาน การเขียนในชีวิตประจําวัน การอางอิง และการใชพจนานุกรม เพื่อการอานและการเขียน โดยใชสื่อระบบสารนิเทศ และ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส์

ความหมายของเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต  การกำหนดราคาในโครงสร้างตลาดประเภทต่างๆ ปัจจัยการผลิตของการจัดสรรค่าตอบแทนในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกำไร บทบาทของภาครัฐในจัดสรรเศรษฐกิจโดยทั่วไป

ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น  การวัดแนวโน้มเข้าสูส่วนกลาง  การวัดการกระจาย ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยและสัดส่วน  การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและเลขดัชนี  และแสดงตัวอย่างการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

สมการ อสมการตัวแปรเดียว ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ สมการผลต่างสืบเนื่อง สมการอนุพันธ์ กฎการหาอนุพันธ์และปริพันธ์การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด และการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์

ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้ผลิต รายรับ การผลิต ต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยราย