ผศ.สิริอร จำปาทอง

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

8
ผศ.สิริอร จำปาทอง
Skip หน้าหลักSkip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip วิจัย ปีงบประมาณ 2561Skip Google Scholar

Google Scholar

รายวิชาที่มีอยู่

  • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในการสื่อสารทางการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา การคัดเลือกและการสัมภาษณ์งาน การพัฒนา การฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • ศึกษานโยบายและการกำหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล การพยากรณ์ความต้องการกำลังคน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุพนักงาน

  • แนวคิดพื้นฐานของลักษณะองค์กร หลักการจัดการ กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมทางการจัดการ หน้าที่ในการบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงหลักของการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กร พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กร

เว็ปไซด์รายวิชาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
วันนี้ อาทิตย์, 24 มีนาคม 24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560 )

เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560 )

Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560)Skip มคอ.3 (ปีการศึกษา 2/2560)Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)

สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)

Skip เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)

เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)

Skip แบบฝึกหัด (ปีการศึกษา 2/2560)Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 1/2561)Skip แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 1-2561)

แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 1-2561)

Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2561)

สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2561)

Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1-2561)

เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1-2561)

Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 2/2561)