ผศ.สิริอร จำปาทอง

You are not logged in. (Login)

8
ผศ.สิริอร จำปาทอง
Skip Main MenuSkip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip วิจัย ปีงบประมาณ 2561Skip Google Scholar

Google Scholar

Skip Research 2019

Available Courses

  • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในการสื่อสารทางการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา การคัดเลือกและการสัมภาษณ์งาน การพัฒนา การฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • ศึกษานโยบายและการกำหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล การพยากรณ์ความต้องการกำลังคน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุพนักงาน

  • แนวคิดพื้นฐานของลักษณะองค์กร หลักการจัดการ กระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมทางการจัดการ หน้าที่ในการบริหารจัดการ การสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงหลักของการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กร พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กร

เว็ปไซด์รายวิชาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Today Sunday, 23 February 23 24 25 26 27 28 29
Skip เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560 )

เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560 )

Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 1/2560)Skip มคอ.3 (ปีการศึกษา 2/2560)Skip สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)

สื่อประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)

Skip เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)

เอกสารประกอบการสอน (ปีการศึกษา 2/2560)

Skip แบบฝึกหัด (ปีการศึกษา 2/2560)Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 1/2561)Skip แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 1-2561)

แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 1-2561)

Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2561)

สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1/2561)

Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1-2561)

เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 1-2561)

Skip มคอ.3 (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip สื่อประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip เอกสารประกอบการสอน (ภาคเรียนที่ 2/2561)Skip แบบฝึกหัด (ภาคเรียนที่ 2/2561)