อ.สิริพร มีนะนันทน์

You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip ประวัติอ.สิริพร

ประวัติอ.สิริพร

สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

ณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Skip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Google Scholar

Google Scholar

Skip งานวิจัย งบประมาณ 2561

งานวิจัย งบประมาณ 2561

Available Courses

  • ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลข่าวและเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ โครงสร้างการเขียนข่าวและการพาดหัวข่าวเป็นภาษาอังกฤษ การเรียบเรียงเนื้อข่าว การฝึกเขียนและแปลข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและกีฬาเป็นภาษาอังกฤษ
  • ความหมาย ความสำคัญของการเขียนเพื่อการสื่อสาร การออกแบบสาร ความคิดสร้างสรรค์กับการเขียนกระบวนการและขั้นตอนการเขียน การพัฒนาทักษะการเขียน รูปแบบและหลักการของการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ หลักการเขียนในงานวารสารศาสตร์ หลักการเขียนในงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร หลักการเขียนในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด หลักการเขียนในงานวิทยุและโทรทัศน์ หลักการเขียนในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จริยธรรมการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ โดยการฝึกปฏิบัติการเขียน
  • ความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย บทบาทของสื่อมวลชนในอาเซียน การแสวงหาข้อมูลประชาคมอาเซียน การคิดประเด็นข่าว ฝึกฝนการทำข่าวเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน
  • ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวเศรษฐกิจ แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวสารเศรษฐกิจ การประเมินคุณค่าข่าวเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวเศรษฐกิจกับสายข่าวอื่นๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้วยหลักคุณธรรมวิชาชีพสื่อ


  • หลักการ แนวคิด กระบวนทัศน์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์แบบจาลอง องค์ประกอบ และกระบวนการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน การสื่อสารองค์การ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

  • สิทธิ เสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความหมายและความสำคัญของเสรีภาพสื่อมวลชน (Freedom of Press) ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน กฎหมายสื่อมวลชนไทยในแต่ละประเภทสื่อ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่

  • หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ การตั้งปัญหาการวิจัย สมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลการวิจัย ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยและทำวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย


ข่าวและประกาศ

Picture of สิริพร มีนะนันทน์
research and fashion show
by สิริพร มีนะนันทน์ - Thursday, 27 February 2014, 11:34 AM
 
fashion
Picture of สิริพร มีนะนันทน์
ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
by สิริพร มีนะนันทน์ - Monday, 9 September 2013, 05:36 PM
 

สวัสดีผู้เข้าชมทุกท่านค่ะ


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 Today Wednesday, 3 March 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip เพื่อการเชื่อมต่อ

เพื่อการเชื่อมต่อ

Skip จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

Skip มคอ.3 ปีการศึกษา 2561Skip สื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561Skip เอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2561Skip งานวิจัยSkip โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ