อ.สิริพร มีนะนันทน์

You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip ประวัติอ.สิริพร

ประวัติอ.สิริพร

สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

ณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Skip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Google Scholar

Google Scholar

Skip งานวิจัย งบประมาณ 2561

งานวิจัย งบประมาณ 2561

Available Courses

  • ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลข่าวและเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ โครงสร้างการเขียนข่าวและการพาดหัวข่าวเป็นภาษาอังกฤษ การเรียบเรียงเนื้อข่าว การฝึกเขียนและแปลข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและกีฬาเป็นภาษาอังกฤษ
  • ความหมาย ความสำคัญของการเขียนเพื่อการสื่อสาร การออกแบบสาร ความคิดสร้างสรรค์กับการเขียนกระบวนการและขั้นตอนการเขียน การพัฒนาทักษะการเขียน รูปแบบและหลักการของการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ หลักการเขียนในงานวารสารศาสตร์ หลักการเขียนในงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร หลักการเขียนในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด หลักการเขียนในงานวิทยุและโทรทัศน์ หลักการเขียนในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จริยธรรมการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ โดยการฝึกปฏิบัติการเขียน
  • ความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย บทบาทของสื่อมวลชนในอาเซียน การแสวงหาข้อมูลประชาคมอาเซียน การคิดประเด็นข่าว ฝึกฝนการทำข่าวเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน
  • ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของข่าวเศรษฐกิจ แหล่งข่าว วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าว และการนำเสนอข่าวสารเศรษฐกิจ การประเมินคุณค่าข่าวเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวเศรษฐกิจกับสายข่าวอื่นๆ ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางด้วยหลักคุณธรรมวิชาชีพสื่อ


  • หลักการ แนวคิด กระบวนทัศน์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์แบบจาลอง องค์ประกอบ และกระบวนการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน การสื่อสารองค์การ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

  • สิทธิ เสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความหมายและความสำคัญของเสรีภาพสื่อมวลชน (Freedom of Press) ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน กฎหมายสื่อมวลชนไทยในแต่ละประเภทสื่อ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่

  • หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ การตั้งปัญหาการวิจัย สมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลการวิจัย ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยและทำวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย


ข่าวและประกาศ

Picture of สิริพร มีนะนันทน์
research and fashion show
by สิริพร มีนะนันทน์ - Thursday, 27 February 2014, 11:34 AM
 
fashion
Picture of สิริพร มีนะนันทน์
ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
by สิริพร มีนะนันทน์ - Monday, 9 September 2013, 05:36 PM
 

สวัสดีผู้เข้าชมทุกท่านค่ะ


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 Today Friday, 22 January 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip เพื่อการเชื่อมต่อ

เพื่อการเชื่อมต่อ

Skip จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

Skip มคอ.3 ปีการศึกษา 2561Skip สื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561Skip เอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2561Skip งานวิจัยSkip โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ