ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล

You are not logged in. (Login)

 
Skip ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล

Skip Main MenuSkip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip google scholarSkip วิจัย ปีงบประมาณ 2561

วิจัย ปีงบประมาณ 2561

Available Courses


  • ยิ้มยิ้มทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การวัดแนวโน้มเข้าสูส่วนกลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและเลขดัชนี และแสดงตัวอย่างการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ยิ้มยิ้ม


  • ยักคิ้วช่างคิดเนื้อหาสาระทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งในรูปแบบข้อความ และ VDOแปลกใจเห็นด้วย

  • ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกว้าง วิวัฒนาการของการเงินและระบบการเงิน บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน ประเภทของธนาคาร หน้าที่และบทบาทต่อปริมาณเงิน ระบบธนาคารแบบธนาคารเดี่ยวและธนาคารสาขา การสร้างและทำลายเงินฝาก สถาบันการเงินและบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ

เว็บไซด์สำหรับ...การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        Today Thursday, 1 October 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Course categoriesSkip สื่อประกอบการสอน(1/2559)Skip เอกสารประกอบการสอน (1/2559)Skip มคอ.3 (1/2559)Skip สื่อประกอบการสอน(2/2559)Skip เอกสารประกอบการสอน (2/2559)Skip มคอ.3 (2/2559)Skip สื่อประกอบการสอน(1/2560)Skip เอกสารประกอบการสอน(1/2560)Skip มคอ.3(1/2560)Skip แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย(1/2560)Skip สื่อประกอบการสอน(2/2560)Skip เอกสารประกอบการสอน(2/2560)Skip มคอ.3(2/2560)Skip แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย(2/2560)

แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย(2/2560)

Skip มคอ.3(1/2561)Skip สื่อประกอบการสอน(1/2561)Skip เอกสารประกอบการสอน(1/2561)Skip แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย(1/2561)Skip มคอ.3(2/2561)Skip สื่อประกอบการสอน(2/2561)Skip เอกสารประกอบการสอน(2/2561)Skip แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย(2/2561)Skip มคอ.3(1/2562)Skip สื่อประกอบการสอน(1/2562)Skip เอกสารประกอบการสอน(1/2562)Skip แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย(1/2562)Skip มคอ.3(2/2562)Skip สื่อประกอบการสอน(2/2562)Skip เอกสารประกอบการสอน(2/2562)Skip แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย(2/2562)Skip มคอ.3(1/2563)Skip สื่อประกอบการสอน(1/2563)Skip เอกสารประกอบการสอน(1/2563)Skip แบบฝึกหัด/งานที่มอบหมาย(1/2563)Skip บทความวิชาการ