Surasit Vithayarat

You are not logged in. (Login)
 

 
Skip ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

9

Asst.Prof. Surasit Wittayarat

Journalism

Skip บทความวิจัยจากการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

บทความวิจัยจากการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

Skip บทความวิชาการSkip งานวิจัย"อิทธิพลทางแนวคิดของอิศราอมันตกุลต่อนักข่าวปัจจุบัน"

งานวิจัย"อิทธิพลทางแนวคิดของอิศราอมันตกุลต่อนักข่าวปัจจุบัน"

Skip Google Scholar

Google Scholar

Skip วิจัย ปีงบประมาณ 2561

วิจัย ปีงบประมาณ 2561

Skip บทความวิจัย เรื่อง "The Influences of Idol from Isara Amandhakul to Nowadays Journalists"

บทความวิจัย เรื่อง "The Influences of Idol from Isara Amandhakul to Nowadays Journalists"

Skip โครงการวิจัยเรื่อง 'การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับผลกระทบต่อหมุดหมายของกิจการหนังสือพิมพ์ในอดีตบนพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์' ปี ๒๕๖๒.

โครงการวิจัยเรื่อง 'การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับผลกระทบต่อหมุดหมายของกิจการหนังสือพิมพ์ในอดีตบนพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์' ปี ๒๕๖๒.

Skip ผลงานตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน โดย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

ผลงานตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน โดย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

Available Courses

 •  

              แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการเขียนเชิงวารสารศาสตร์รูปแบบต่างๆ
  ทั้งการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว สารคดี บทวิจารณ์ บทความและวรรณกรรม
  โดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ และให้นักศึกษามีความตระหนักในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

 • ความหมาย
  ความสำคัญ และคุณลักษณะของธุรกิจทั่วไป กับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
  แนวคิดการจัดโครงสร้าง การกำหนดนโยบาย การบริหารการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต
  การบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร แนวคิดการบริหารงานตลาด
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ กฎหมาย ข้อบังคับ
  และความรับผิดชอบทางสังคมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์       

 • หลักการและกระบวนการรายงานข่าวเชิงสืบสวน การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การวางแผน การวิเคราะห์ประเด็น การประเมินสถานการณ์ การตีความ การเขียนข่าวต่อเนื่อง (follow up story) จริยธรรมในการรายงานข่าวเชิงสืบสวน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างและฝึกเขียนข่าว
 • หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวารสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการเตรียมต้นฉบับ การตรวจแก้คัดย่อต้นฉบับ ตลอดจนการตกแต่งจัดหน้า โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการบรรณาธิกรอย่างสร้างสรรค์

ข่าวและประกาศ

Picture of admin admin
งานข่าวแห่งศตวรรษที่ 21 : Convergence - Digital News
by admin admin - Friday, 16 October 2015, 07:04 PM
 

              ข่าวในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นสื่อดิจิทัล ผลการเปลี่ยงแปลงภูมิทัศน์ของสื่อ (Media Landscape) อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ทำให้เกิดองค์กรข่าวในลักษณะ ข่าวออนไลน์” (Online Journalism) เกิดงานข่าวทางสื่อใหม่ (News New Media) ทั้งข่าวหนังสือพิมพ์ดิจิทัล (Digital Newspaper) ข่าวสื่อสังคมออนไลน์ (Social News Network Media) แม้กระทั่งข่าวโทรศัพท์มือถือ (Mobile News)

              ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการข่าว องค์กรข่าว เทคโนโลยีข่าว และการสื่อสารงานข่าวมีการหลอมรวมของสื่อ หรือ มีเดีย คอนเวอร์เจ้นซ์” (Media convergence) อย่างต่อเนื่อง เป็นการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล (Digital Media) ด้วยภาษาดิจิทัล (Digital Language) หรือภาษาคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น

              นิโคลัส นิโปรปอนเต้ (Nicholas Negroponte) นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสื่อ สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมซซาชูเซท (Massachusettes Institute of Technology : MIT) เป็นคนแรกที่เริ่มนำเสนอแนวความคิดการหลอมรวมของสื่อ โดยสนับสนุนให้ตั้ง “Media Lab” ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมซซาชูเซท (Fidler, 1997 : 25) 

              ลักษณะการหลอมรวมของสื่อ หรือ คอนเวอร์เจ้นซ์ มีเดีย” (Convergence Media) ที่ส่งผลต่องานสื่อสารมวลชน และกระบวนการข่าว อาจพิจารณาได้จากนิยาม หรือคำอธิบาย ที่มีผู้ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

- การบรรจบกันของอุตสาหกรรมสื่อ (Media Convergence) หมายถึง การพัฒนาคุณลักษณะเข้าหากันของอุตสาหกรรมสื่อ 3กลุ่ม คือ สื่อด้านการแพร่ภาพและเสียง, สื่อด้านคอมพิวเตอร์ และสื่อด้านการพิมพ์ ทำให้เกิดการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารของมนุษยชาติรูปแบบใหม่ขึ้น (Fidler, 1997 : 25) 

- การหลอมรวมของสื่อ (Convergence) หมายถึง การเข้าถึงผู้รับสารโดยการอาศัยจุดแข็งของสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล (Itule and Anderson, 2003 : 460) 

              -    การหลอมรวมของสื่อ (Convergence Media) หมายถึง การหลอมรวมของเทคโนโลยีการสื่อสาร ระหว่างการสื่อมวลชน การสื่อสารคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม (Straubhaar and Larose, 2004 : 494)

              -    เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ความแตกต่างของเทคโลยีต่างๆ มีความเลือนลางขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ จนนักข่าวในปัจจุบันต้องเร่งเรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยี และเรียนรู้ในการปรับตัวทางเทคโนโลยีมากกว่าในอดีตหลายเท่าตัว งานวารสารศาสตร์เป็นทั้งงานระดับโลกาภิวัตน์ และงานของคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทะลายพรมแดนของประเทศ คนส่วนใหญ่สามารถมีส่วนร่วมโต้ตอบระหว่างนักข่าวและผู้รับสาร (Audience) (Hargreves, 2003 : 242 อ้างถึงใน Franklin and Other, 2005 : 49)

              -    ผลจากการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้สื่อแต่ละรูปแบบ สามารถทำงานในหลายแพลทฟอร์มของสื่อ และมีการใช้บ้านเป็น ศูนย์ข่าวเพื่อรายงานข่าว ไปยังองค์กรข่าวรูปแบบต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สำนักงานหนังสือพิมพ์ ตลอดจนสำนักงานข่าวออนไลน์ (Franklin and Other, 2005 : 49-50)

              -    การหลอมรวมของสื่อ ส่งผลให้สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ค่อยๆ ล่มสลายลงเนื่องจากการลดทอนการรวมศูนย์ของความเป็นเจ้าของสื่อ กระแสโลกาภิวัตน์ การแตกกลุ่มย่อยๆ ของผู้รับสารที่มีมากขึ้น (Baran, 2007 : G-3)

              -    คำ “convergence” หมายถึง การบรรจบเข้าหากันของเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารกระจายภาพและเสียง กุญแจสำคัญสำหรับรูปแบบการบรรจบเข้าหากันนี้ คือ ไมโครโปรเซสเซอร์ (computer chip) การบรรจบเข้าหากันเป็นทั้งกระบวนการทางเทคโนโลยี และกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ต่อๆ ไป (Hirst and Harrison, 2007 : 373)

              -    การหลอมรวมของสื่อ หมายถึง การเผยแพร่ข่าวบนแพลมฟอร์มใหม่ เป็นการกลมกลืนกันของสื่อดั้งเดิมที่เคยแยกกันอยู่ ไม่ว่าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือเว็บไซต์ ส่งผลให้นิสัยการรับข่าวสารของอ่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 (Lieb, 2009 : 2)

              ความรวดเร็ว และทั่วถึงของเทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะศักยภาพของโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบแอนดรอย์และระบบโอเอส ทำให้ผู้รับสารโดยเฉพาะประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจ และสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมรายงานข่าว และเป็นเจ้าของสื่อได้ไม่ยากเท่าในอดีต จึงเริ่มปรากฎนักข่าวพลเมือง” (Civic / Citizen Journalist) หรือ นักข่าวภาคประชาชน” (Public Journalism) ขึ้นในต้นศตวรรษที่ 21

              ธรรมชาติของข่าวในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นข้อมูลข่าวสารมากกว่าในอดีต ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้อ่านแบบเจาะจงในลักษณะข้อมูลมากขึ้น (Customizable Data) การนำเสนอ ข่าว” (News) ปรับเปลี่ยนไปเป็นการให้ ข้อมูลข่าวสาร” (Informative) ทั้งข้อมูลและภาพ ข่าวมีลักษณะตอบโต้กับผู้อ่านได้ (Interactivity)

              กล่าวได้ว่า ข่าวแห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นสื่อดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ สื่อวารสารศาสตร์ปรับเปลี่ยนไปเป็น สื่อวารสารศาสตร์ออนไลน์ (Online Journalism) มากขึ้น และต่อเนื่อง อุดมการณ์ของงานข่าวในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มตอบสนองประชาชนพลเมืองมากขึ้น คู่ขนานกับอุดมการณ์ข่าวตอบสนองกระแสบริโภคนิยม

Picture of admin admin
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่
by admin admin - Friday, 16 October 2015, 06:56 PM
 

Harold A Innis

ในอดีตสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในด้านการกำหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) ความเป็นตัวกลางการนำคัดและเลือกเสนอข้อมูลข่าวสารในสังคม (Gatekeeper) หรือแนวคิดผู้นำทางความคิดของสังคม (Opinion Leader) แต่ปัจจุบันนี้ บทบาทของสื่อมวลชนซึ่งถือเป็นแกนสำคัญของเหล่านี้ กำลังถูกสื่อใหม่ หรือ 'นิวมีเดีย' (New Media) ท้าทาย หรืออาจถึงขั้นแนวคิดและทฤษฎีบางทฤษฎีถูกลบความสำคัญจากตำรายุคใหม่ให้เป็นเพียงประวัติการศึกษาถึงผลกระทบของสื่อมวลชนต่อผู้อ่านเลยทีเดียว นี่ยังไม่รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีในวิชาการนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนอีกหลายทฤษฎีที่ปรากฏการณ์ของการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ได้ทำให้แนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้นลดความสำคัญไปมาก เช่น ทฤษฎีการไหลของข่าวสาร (Information Flow) ได้แก่ ทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle) ที่เชื่อว่าสื่อมวลชนมีบทบาทและทรงอิทธิพลอย่างมากต่อผู้รับสาร ทฤษฎีการไหลของข่าวสารสองขั้นตอน (Two step Information flow) ที่สื่อมวลชนมีบทบาทในการเลือกหยิบนำเสนอข่าวสารไปยังผู้รับสาร โดยเป็นผู้รายงานข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งมีมากมายในสังคม

นอกจากนั้น ทฤษฎีแนวเศรษฐศาสตร์ของสื่อ (Media Economics) ได้แก่ การผลิตข่าวสารมวลชน (Mass Production) การเผยแพร่ข่าวสารมวลชน (Mass Distribution) การผูกขาดของสื่อมวลชน (Media Monopolies) ก็กำลังถูกท้าทายจากสื่อใหม่

หากย้อนรอยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นของสื่อใหม่ทำให้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบาทและอิทธิพลของสื่อมวลชนต้องหันไปในทฤษฎีบางสำนักที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่น ทฤษฏีแนววิพากษ์สื่อ (Media Criticism) หรือทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด (Technology Determinism) นักวิชาการคนแรกๆ ที่สนใจเรื่องนี้คือ ฮาโรลด์ อินนิส (Harold A Innis) นักวิชาการชาวแคนาดา แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ (University of Toronto) ปรากฏความคิดในหนังสือชื่อ Empire and Communication ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1950 ราว พ.ศ.2493 และ The BIAS of Communication ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1951 (พ.ศ.2494) ความชัดเจนของแนวคิดเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อมีคำพูดของ มาร์แชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan) นักวิชาการสื่อชาวอเมริกาซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของอินนิส ที่ว่า Medium is Massage ในหนังสือชื่อ Understanding Media : The Extensions of Man ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ.2507) คำพูดที่นับว่าเป็นวรรคทองในหนังสือเล่มนี้ แสดงให้เห็นว่า สื่อเป็นตัวกำหนดรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติ

จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) หนังสืออีกเล่มของ แมคลูฮัน ชื่อ The Global Village ซึ่งปรากฏคำว่า สังคมข่าวสาร (Information Society) เป็นครั้งแรก อาจถือเป็นครั้งแรกที่จุดประกายแก่นักวิชาการสื่อสารมวลชนทั่วโลกให้หันมาสนใจทำความเข้าใจกับการสื่อสารไร้พรมแดนนับแต่บัดนั้น จะเห็นได้ว่าอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2512 และประมาณปี พ.ศ.2530 ขณะที่นักวิชาการคนไทยได้เริ่มนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทย นับเป็นเวลาไล่เลี่ยกับการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ของแมคลูฮัน จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ของแมคลูฮันคือ การนำเสนอให้เห็นถึงสภาพของเทคโนโลยีสื่อในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง

หลังจากนั้น คำว่า สื่อใหม่ (New Media) ก็ค่อยๆ ปรากฏขึ้นในแวดวงเวทีนักวิชาการผู้สนใจศึกษาทำความเข้าใจสื่อมวลชนตามแนวคิดเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป ระบบการสื่อสารของสังคมโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่โลกเทคโนโลยีสารสนเทศไปด้วย โดยที่ยังทำหน้าที่และบทบาทหลักของตนเองอยู่ในด้านปรัชญาพื้นฐานสำคัญของความจริง ความถูกต้อง ความตรงไปตรงมา ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ โดยยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร แหล่งบันเทิงใจ เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยน รูปแบบและกระบวนการสื่อสารก็เปลี่ยนตามไปด้วย ดังเช่นกรณีการเกิดขึ้นของ 'ชุมชนไซเบอร์' (Cyber Community)

เทคโนโลยีการสื่อสารย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม จากเดิมที่เน้นการสื่อสารด้วยภาษาคำพูด มาเป็นภาษาตัวอักษร จนปัจจุบันเป็นภาษาดิจิตอล (Digital Language) การเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สื่อเครือข่ายสังคม (Social Network) เป็นต้น ทำให้พฤติกรรมและจิตวิทยาการสื่อสารในสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของผู้รับสารส่วนใหญ่ในสังคมก็เปลี่ยนจากเดิมที่เคยเป็นเพียงผู้รับ (Passive Audience) มาเป็นผู้สืบค้นและรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองแทน (The Active Audience) นอกจากนั้น การไหลของข่าวสารในสังคมจะมีความหลากหลายช่องทางมากขึ้น

ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ จากยุคดั้งเดิมมนุษย์มีสื่อสารตัวต่อตัว เป็นคำพูดหรือมุขปาฐะ เทคโนโลยีสื่อจึงได้วิวัฒนาการสื่อทำให้มนุษย์สื่อสารกันผ่านสื่อมวลชนเหมือนๆ จำนวนมาก (Mass Media) เกิดสื่อมวลชนขึ้นมาหลายประเภท เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันการสื่อสารในสังคมเป็นแบบเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมากขึ้น แต่ก็มีความหลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า 'สื่อเครือข่ายสังคม' หรือ 'โซเชียล มีเดีย' (Social Media) เช่น ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค ไฮไฟ ยูทูป เป็นต้น ได้นำผู้คนกลับมาพบกันแบบตัวต่อตัวมากขึ้น พร้อมๆ กันบางกรณีก็เป็นคนในเครือข่ายเดียวกัน แต่สิ่งที่ยอมรับกันว่าสื่อเก่าไม่มีมากนักก็คือความเป็น 'พื้นที่สาธารณะ' ของการแสดงความคิดความเห็นทางการเมือง (Political public sphere)

ที่กล่าวมานี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าภูมิทัศน์สื่อ (media landscape) ได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบการสื่อสารของคนในสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป นักสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อเก่าจะก้าวพร้อมๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร หากไม่มีการปรับตัวจากความเคยชินเดิมๆ


Skip ตำรา หนังสือ และเอกสารการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563Skip สื่อการสอน รายวิชา หลักนิเทศศาสตร์ (Principles of Communication Arts) MCA1101Skip มคอ 3. - แผนการสอนประจำวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มคอ 3. - แผนการสอนประจำวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Skip มคอ 5. - รายงานผลประจำวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มคอ 5. - รายงานผลประจำวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Skip มคอ 3. - แผนการสอนประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มคอ 3. - แผนการสอนประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Skip มคอ 5. - รายงานผลประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มคอ 5. - รายงานผลประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Skip มคอ 3. - แผนการสอนประจำวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563Skip สื่อการสอน รายวิชา การรายงานข่าวเชิงสืบสวน (Investigative News Reporting) JRC3204