เว็บไซต์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร

You are not logged in. (Login)

อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร

Skip Main MenuSkip Courses

Courses

Skip เว็บไซต์สาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการSkip เว็บไซต์คณะและวิทยาลัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Available Courses

 • ปฏิบัติเกี่ยวกับจัดทำโครงงานสาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การกำหนดหัวข้อโครงงาน การวิเคราะห์ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ ทดสอบระบบ และการจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน
 • แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการและตัดสินใจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศและผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปกับระบบงานธุรกิจ เช่น Word Processor, Spreedsheet เป็นต้น
 • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในหน้าที่ต่างๆ ทางธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องมือสื่อสารไร้สาย กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจบนมือถือ การออกแบบและการสร้างส่วนโต้ตอบผู้ใช้ การสร้างภาพกราฟิกส์ รวมถึงการใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจบนมือถือ
 • ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การใช้บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต กระบวนการส่งผ่านข้อมูล โปรโตคอล ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการซื้อขาย ระบบการชำระเงิน ปัญหาอุปสรรค ความปลอดภัย และกฎหมายด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ลักษณะเฉพาะของความรู้ ประเภทของความรู้ การจัดการความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้ การสร้างตัวแทนความรู้ การถ่ายโอนความรู้และการแบ่งปันความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการความรู้ วงจรชีวิตของระบบการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อธุรกิจและพาณิชย์ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษา ทักษะที่จำเป็นต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 • หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รูปแบบไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม ชนิดของตัวแปร คำสั่งรับข้อมูล คำนวณ แสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข โปรแกรมย่อย การจัดการแฟ้มข้อมูล รวมทั้งการฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
 • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในหน้าที่ต่่างๆทางธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศทางธุรกิจ
 • แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางธุรกิจ การออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูล แผนภาพความสัมพันธ์เอนติตี้ การปรับข้อมูลเชิงบรรทัดฐาน การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล ภาษาการสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง (SQL) การใช้เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย แนวทางการคัดเลือกและจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา กลยุทธ์การทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการส่งมอบและบริการหลังการขาย แนวคิดการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย การติดตามประเมินผล รวมทั้งศึกษาโปรแกรมและเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการและการตัดสินใจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศและผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับระบบงานธุรกิจ เช่น Word Processor, Spreadsheet เป็นต้น
 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องมือสื่อสารไร้สาย กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจบนอุปกรณ์มือถือ การออกแบบและการสร้างส่วนโต้ตอบผู้ใช้ การสร้างภาพกราฟิกส์รวมถึงการใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจบนมือถือ
 • พื้นฐานและหลักการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและหลักการทำงานของเว็บไซต์ หลักการเทคโนโลยีเว็บเพจ แนวทางการออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษาต่างๆ การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บ
 • แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจ คุณลักษณะและองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ แบบจำลองการตัดสินใจทางธุรกิจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เทคนิคการสร้างแบบจำลองสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับกลุ่มงานและผู้บริหารระดับสูง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับงานธุรกิจ
 • หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รูปแบบไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม ชนิดของตัวแปร คำสั่งรับข้อมูล คำนวณ แสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข โปรแกรมย่อย การจัดการแฟ้มข้อมูล รวมทั้งการฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
 • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในหน้าที่ต่างๆ ทางธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการและตัดสินใจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศและผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับระบบงานธุรกิจ เช่น Word Processor, Spreadsheet เป็นต้น
 • ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บเกี่ยวความรู้ แหล่งความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมความรู้ การเรียนรู้และสมรรถนะในเศรษฐกิจความรู้ วัฏจักรของความรู้ ความหลากหลายของงานด้านความรู้ โอกาสในการจัดการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่ กลศาสตร์การจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ ทั้งนี้ศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการทำคลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจและพาณิชย์
 • แนวคิดและหลักการดำเนินการตัดสินใจ คุณลักษณะและองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ การพัฒนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ เทคนิคการสร้างตัวแบบสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับกลุ่มงานและผู้บริหารระดับสูง และการประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับงานธุรกิจ
 • หลักการและความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบค้น การสร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศและแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมัลติมีเดีย เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้
 • หลักการและความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบค้น การสร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศและแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบมัลติมีเดีย เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้
 • ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจเชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ

Skip LoginSkip มคอ.3

มคอ.3

Skip มคอ.5

มคอ.5

Skip งานวิจัยและผลงานวิชาการ

งานวิจัยและผลงานวิชาการ

Skip การบริการวิชาการSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        Today Thursday, 1 October 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31