ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  เข้าใจ  วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และสามารถ กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  วิเคราะห์โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม และบูรณาการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาตนเองและองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถนำความรู้เผยแพร่ต่อสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

     แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ องค์ประกอบของสมรรถนะ ประโยชน์สมรรถนะ ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเภทของสมรรถนะกระบวนการการกำหนดสมรรถนะ ระดับสมรรถนะ การตรวจสอบสมรรถนะและการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นสมรรถนะ

วิชานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การอธิบายความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ตลอดจนการใช้หลักธรรษัทภิบาล(Corporate Government)และธรรมาภิบาล(Good Government)ในการบริหารมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆนอกจากศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจยังมีความเกี่ยวพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงกระแสโลกาภิวัฒน์(Globalization)และจรรยาบรรณการบริหาร แนวคิดและทฤษฏีต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ
โดย Admin User - อังคาร, 10 มีนาคม 2015, 11:59AM