• ความหมายและความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ

 • ศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน และวิธดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงร่างวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย
 • ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้างอาร์เรย์ สะแตก คิว ลิงค์ลิสท์ ต้นไม้ และ กราฟอัลกอรึทึมเบื้องต้นที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์อัลกอรึทึมอย่างง่ายเพื่องานธุรกิจ
 • ปฏิบัติเกี่ยวกับจัดทำโครงงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การกำหนดหัวข้อโครงงาน การวิเคราะห์ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ ทดสอบระบบ และการจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน
 • แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการและตัดสินใจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศและผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับระบบงานธุรกิจ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ ระบบงาน โครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบและการนำไปใช้ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมระบบสารสนเทศ และการตัดสินใจโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นแนวทาง แนวโน้มของระบบสารสนเทศและผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคม
 • วงจรการพัฒนาระบบ การวางแผนและการบริหารโครงการ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบระบบงานธุรกิจ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงาน รวมถึงแนวทางการนำระบบไปใช้งานและการประเมินผล การบำรุงรักษาระบบ
 • ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บเกี่ยวความรู้ แหล่งความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมความรู้ การเรียนรู้และสมรรถนะในเศรษฐกิจความรู้ วัฏจักรของความรู้ ความหลากหลายของงานด้านความรู้ โอกาสในการจัดการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่ กลศาสตร์การจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ ทั้งนี้ศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการทำคลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจและพาณิชย์
 • ศึกษาการพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสม การพัฒนาโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต โครงสร้างการทำงานและการเขียนโปรแกรมของ Web Server และ Web Client การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการตรวจสอบและหาที่ผิดของโปรแกรม
 • แนวคิดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ตัวแบบของข้อมูล แนวทางการออกแบบฐานข้อมูล การปรับข้อมูลเชิงบรรทัดฐาน การใช้เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิผลและปลอดภัยเพื่อนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจ
 • ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต การใช้บริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต กระบวนการส่งผ่านข้อมูล โปรโตคอล ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการซื้อขาย ระบบการชำระเงิน ปัญหาอุปสรรค ความปลอดภัย และกฎหมายด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ