• ภาษาอังกฤษธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่องานด้านคอมพิวเตอร์ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การติดต่อธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาเพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ การสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า