e-Learning รศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

pic
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Course categoriesSkip ดาวน์โหลดข้อมูล
Skip ลิงค์น่าสนใจSkip Google Scholar

Google Scholar

Skip Research 2018

Available Courses

 • ความหมายและความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ

 • ศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน และวิธดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงร่างวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย
 • ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น การจัดการข้อมูลภายในโครงสร้างอาร์เรย์ สะแตก คิว ลิงค์ลิสท์ ต้นไม้ และ กราฟอัลกอรึทึมเบื้องต้นที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์อัลกอรึทึมอย่างง่ายเพื่องานธุรกิจ
 • ปฏิบัติเกี่ยวกับจัดทำโครงงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การกำหนดหัวข้อโครงงาน การวิเคราะห์ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ ทดสอบระบบ และการจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน
 • แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการและตัดสินใจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศและผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับระบบงานธุรกิจ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ ระบบงาน โครงสร้าง และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แนวทางการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบและการนำไปใช้ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมระบบสารสนเทศ และการตัดสินใจโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นแนวทาง แนวโน้มของระบบสารสนเทศและผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคม
 • วงจรการพัฒนาระบบ การวางแผนและการบริหารโครงการ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบระบบงานธุรกิจ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงาน รวมถึงแนวทางการนำระบบไปใช้งานและการประเมินผล การบำรุงรักษาระบบ
 • ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บเกี่ยวความรู้ แหล่งความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมความรู้ การเรียนรู้และสมรรถนะในเศรษฐกิจความรู้ วัฏจักรของความรู้ ความหลากหลายของงานด้านความรู้ โอกาสในการจัดการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่ กลศาสตร์การจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ ทั้งนี้ศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการทำคลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจและพาณิชย์
 • ศึกษาการพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสม การพัฒนาโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต โครงสร้างการทำงานและการเขียนโปรแกรมของ Web Server และ Web Client การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการตรวจสอบและหาที่ผิดของโปรแกรม
 • แนวคิดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ตัวแบบของข้อมูล แนวทางการออกแบบฐานข้อมูล การปรับข้อมูลเชิงบรรทัดฐาน การใช้เครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิผลและปลอดภัยเพื่อนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจ
 • ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต การใช้บริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต กระบวนการส่งผ่านข้อมูล โปรโตคอล ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการซื้อขาย ระบบการชำระเงิน ปัญหาอุปสรรค ความปลอดภัย และกฎหมายด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


 • เรียนรู้ทักษะมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยอนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่องานด้านคอมพิวเตอร์ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การติดต่อธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อเพื่อทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาเพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ การสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า

ข่าวและประกาศ

Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
การเรียนการสอนรายวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคการศึกษา 1/2563
by Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth - Tuesday, 21 July 2020, 12:51 AM
 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 การเรียนในรายวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะเป็นการเรียนแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนออนไลน์ ให้นักศึกษาเข้าระบบการเรียนด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัย

Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
การเรียนการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ในภาคการศึกษา 1/2563
by Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth - Tuesday, 21 July 2020, 12:49 AM
 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 การเรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมจะเป็นการเรียนแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนออนไลน์ ให้นักศึกษาเข้าระบบการเรียนด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัย

Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
การเรียนการสอนรายวิชาการประยุกต์สารสนเทศทางธุรกิจ ในภาคการศึกษา 1/2563
by Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth - Tuesday, 21 July 2020, 12:46 AM
 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 การเรียนในรายวิชาการประยุกต์สารสนเทศทางธุรกิจ จะเป็นการเรียนแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนออนไลน์ ให้นักศึกษาเข้าระบบการเรียนด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัย
Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
ใบงานวิชา BCM2206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
by Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth - Tuesday, 5 April 2016, 04:35 PM
 
ให้กลุ่มนักศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจที่สนใจศึกษา ให้เสร็จสิ้นและส่งภายในวันที่ 29 เมษายน 2559
Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
ใบงานวิชา BCM3305 การจัดการความรู้ทางธุรกิจ
by Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth - Tuesday, 5 April 2016, 04:33 PM
 
ให้นักศึกษาจัดทำเว็บไซต์ความรู้ในเรื่องที่ต้องการ ด้วยโปรแกรม Joomla ให้เสร็จสิ้นและส่งภายในวันที่ 29 เมษายน 2559

ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มเห็นด้วยยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ม
เว็บไซต์ e-Learning นี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการเรียนการสอน และการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา
ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มเห็นด้วยยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ม
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip www.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Skip มคอ.3 ภาคเรียน 1-2564Skip เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียน 1-2564

เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียน 1-2564

Skip สื่อการสอน ภาคเรียน 1-2564

สื่อการสอน ภาคเรียน 1-2564

Skip มคอ.3 ภาคเรียน 2-2563Skip เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียน 2-2563Skip สื่อการสอน ภาคเรียน 2-2563Skip มคอ.3 ภาคเรียน 1-2563Skip เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียน 1-2563Skip สื่อการสอน ภาคเรียน 1-2563Skip มคอ.3 ภาคเรียน 2-2562Skip เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียน 2-2562Skip สื่อการสอน ภาคเรียน 2-2562Skip การนำเสนอผลงานวิจัย