ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
การเรียนการสอนรายวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคการศึกษา 1/2563 Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth 0 Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
Tue, 21 Jul 2020, 12:51 AM
การเรียนการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ในภาคการศึกษา 1/2563 Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth 0 Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
Tue, 21 Jul 2020, 12:49 AM
การเรียนการสอนรายวิชาการประยุกต์สารสนเทศทางธุรกิจ ในภาคการศึกษา 1/2563 Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth 0 Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
Tue, 21 Jul 2020, 12:46 AM
ใบงานวิชา BCM2206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth 0 Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
Tue, 5 Apr 2016, 04:35 PM
ใบงานวิชา BCM3305 การจัดการความรู้ทางธุรกิจ Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth 0 Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
Tue, 5 Apr 2016, 04:33 PM
สอบกลางภาค รายวิชา BCM2205 พื้นฐานการโปรแกรมบนเว็บ Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth 0 Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
Wed, 21 Oct 2015, 12:18 PM
สอบกลางภาค รายวิชา BUA3123 สถิติธุรกิจ Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth 0 Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
Fri, 13 Mar 2015, 12:05 PM
สอบกลางภาครายวิชา BCM3302 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Picture of Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth 0 Asso.Prof. Dr. Wanida Suwunniponth
Fri, 13 Mar 2015, 11:34 AM