pic8

LoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLoveLove

ชื่อ-สกุล : ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

คณะ/สาขาวิชา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษา : สต.บ. (สถิติประยุกต์-คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรด. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

lovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelovelove


ผลงานวิจัย/เผยแพร่

1. งานวิจัยเรื่อง "ผลสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย"

2. งานประชุมวิชาการ WASET 2013

Last modified: Thursday, 26 November 2020, 03:51 AM