Skip site news

Site news

Picture of wiroj srihirun
บทความวิจัย เผยแพร่ TCI กลุ่มที่ 1
by wiroj srihirun - Tuesday, 9 January 2018, 10:14 AM
 

บทความวิจัยเรื่อง คุณค่าข่าวของสื่อมวลชนไทยในยุควารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

เผยแพร่ วารสาร นิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2560 ( TCI กลุ่มที่ 1 )

 

Skip available courses